Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về TULĐTT – Một “bước lùi” của pháp luật lao động

Luật lao động cũ có quy định về việc đăng ký thoả ước lao động với cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền, cụ thể tại Điều 47 có quy định: “1- Thoả ước tập thể đã ký kết phải làm thành bốn bản, trong đó: …