GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP KHÓ TỚI ĐÂU?

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Vậy các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp đực quy đinh như thế nào. Thì theodĐiều 201 LDN2015 đã quy định các trường hợp và điều kiện giải thể. Cụ thể các bước tiến hành giải thể như sau:


Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp + Theo quy định tại Điều 202 LDN 2015, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp • Lý do giải thể; • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. + Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên), Hội đồng quản trị (đối với công ty CP) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh ls tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp. + Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Thủ tục về thuế Doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm: • Thông báo giải thể • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp • Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ • Xác nhận của cơ quan hải quan tại Tổng cục Hải quan; • Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty; • Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh Sau khi nộp tại Chi cục thuế cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra để ra thong báo đóng mã số thuế của doanh nghiệp

Bước 3: Thủ tục về Sở kế hoạch & Đầu tư Sau khi nhận được thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp gửi hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh– nơi doanh nghiệp được cấp GCN. • Thông báo về việc giải thể; • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/HĐTV/HĐCĐ; • Biên bản hợp HĐTV/HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp • Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ; • Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng) • Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp • Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng) • Thông báo hủy mẫu con dấu; • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Hãy liên hệ với đội ngũ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn cụ thể

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *