Giấy tờ cần thiết khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam

<div style=”text-align: justify;”><img src=”http://vietjet.net/includes/uploads/2015/03/nhung-loai-giay-can-thiet-khi-di-may-bay1.jpg” style=”margin: 10px; float: left;” width=”243″ height=”480″ />Bạn c&oacute; nhu cầu du học, du lịch, hợp t&aacute;c lao động hoặc tham gia c&aacute;c hội nghị&hellip;v&agrave; bạn buộc phải l&agrave;m c&aacute;c thủ tục xuất nhập cảnh khi qua cửa khẩu Việt Nam.</div>
<div style=”text-align: justify;”>Vậy bạn cần phải chuẩn bị c&aacute;c loại giấy tờ n&agrave;o để hợp ph&aacute;p h&oacute;a thủ tục xuất nhập cảnh của m&igrave;nh?</div>
<hr id=”system-readmore” />
<div style=”text-align: justify;”>Trước ti&ecirc;n bạn cần phải x&aacute;c định m&igrave;nh thuộc nh&oacute;m đối tượng n&agrave;o, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam hay người nước ngo&agrave;i, t&ugrave;y từng đối tượng m&agrave; cần chuẩn bị c&aacute;c loại giấy tờ kh&aacute;c nhau. Cụ thể như sau:</div>
<div style=”text-align: justify;”>
<table border=”1″ cellspacing=”1″ cellpadding=”1″>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>C&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam</p>
</td>
<td>
<p>Người nước ngo&agrave;i</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>
<p>Qua cửa khẩu, lối mở bi&ecirc;n giới đất liền</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Một trong c&aacute;c loại giấy tờ sau:</p>
<p>- Hộ chiếu (c&oacute; thể l&agrave; hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu c&ocirc;ng vụ, hộ chiếu phổ th&ocirc;ng).</p>
<p>- Hộ chiếu thuyền vi&ecirc;n.</p>
<p>- Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh bi&ecirc;n giới.</p>
<p>- Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh nhập xuất cảnh.</p>
<p>- Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh hồi hương.</p>
<p>- Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh.</p>
<p>- Giấy ph&eacute;p xuất nhập cảnh.</p>
<p>- C&aacute;c giấy tờ kh&aacute;c c&oacute; gi&aacute; trị tương đương.</p>
</td>
<td>
<p>Một trong c&aacute;c loại giấy tờ sau:</p>
<p>- Hộ chiếu hợp lệ.</p>
<p>- Giấy tờ c&oacute; gi&aacute; trị đi lại quốc tế v&agrave; thị thực do cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ&nbsp;trường hợp được miễn thị thực)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>
<p>Qua bi&ecirc;n giới Việt Nam &ndash; Trung Quốc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh xuất, nhập cảnh v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới .</p>
</td>
<td>
<p>Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh xuất, nhập cảnh.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>
<p>Qua bi&ecirc;n giới Việt Nam – L&agrave;o</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>- C&ocirc;ng d&acirc;n thuộc tỉnh bi&ecirc;n giới của Việt Nam: Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh bi&ecirc;n giới.</p>
<p>- C&ocirc;ng d&acirc;n cư tr&uacute; trong khu vực bi&ecirc;n giới Việt Nam: Giấy chứng minh hoặc giấy chứng nhận bi&ecirc;n giới.(trường hợp dưới 15 tuổi phải đi k&egrave;m với người c&oacute; c&aacute;c loại giấy tờ n&agrave;y)</p>
</td>
<td>
<p>- C&ocirc;ng d&acirc;n thuộc tỉnh bi&ecirc;n giới của L&agrave;o: Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh bi&ecirc;n giới.</p>
<p>- C&ocirc;ng d&acirc;n cư tr&uacute; trong khu vực bi&ecirc;n giới của L&agrave;o: Giấy chứng minh hoặc giấy chứng nhận bi&ecirc;n giới.(trường hợp dưới 15 tuổi phải đi k&egrave;m với người c&oacute; c&aacute;c loại giấy tờ n&agrave;y)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>
<p>Qua bi&ecirc;n giới Việt Nam &ndash; Campuchua</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>- C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức thuộc tỉnh bi&ecirc;n giới của Việt Nam: Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh bi&ecirc;n giới.</p>
<p>- C&ocirc;ng d&acirc;n khu vực bi&ecirc;n giới của Việt Nam: Giấy chứng minh bi&ecirc;n giới.</p>
</td>
<td>
<p>- C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức thuộc tỉnh bi&ecirc;n giới của Campuchia: Giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh bi&ecirc;n giới.</p>
<p>- C&ocirc;ng d&acirc;n khu vực bi&ecirc;n giới của Campuchia: Giấy chứng minh bi&ecirc;n giới.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div style=”text-align: justify;”>Người Việt Nam định cư ở nước ngo&agrave;i v&agrave; người nước ngo&agrave;i l&agrave; vợ, chồng, con của họ, người nước ngo&agrave;i l&agrave; vợ, chồng con của c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam khi xuất nhập cảnh được miễn thị thực.</div>
<div style=”text-align: justify;”>Người nước ngo&agrave;i nhập cảnh v&agrave;o khu kinh tế cửa khẩu được miễn thị thực v&agrave; tạm tr&uacute; tối đa 15 ng&agrave;y.</div>
<div style=”text-align: justify;”>Đ&oacute; l&agrave; nội dung tại dự dự thảo Th&ocirc;ng tư hướng dẫn<span style=”color: #000000;”> Nghị định&nbsp;<a href=”http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-112-2014-ND-CP-quan-ly-cua-khau-bien-gioi-dat-lien-258205.aspx” target=”_blank”><span style=”color: #000000;”>112/2014/NĐ-CP</span></a>quy định quản l&yacute; cửa khẩu bi&ecirc;n giới đất liền được Bộ Quốc Ph&ograve;ng, dự kiến sẽ c&oacute; hiệu lực trong năm 2015 v&agrave; thay thế Th&ocirc;ng tư&nbsp;<a href=”http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-181-2005-TT-BQP-quy-che-cua-khau-bien-gioi-dat-lien-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-32-2005-ND-CP-6094.aspx” target=”_blank”><span style=”color: #000000;”>181/2005/TT-BQP</span></a>.</span></div>
<p style=”text-align: center;”>C&ocirc;ng ty TNHH Tư v&acirc;́n &amp; Dịch vụ An Ph&aacute;t</p>
<p style=”text-align: center;”>&nbsp;Hotline: 0969 19 19 30 &ndash; 0942 056 936</p>
<p style=”text-align: justify;”>{fcomment}</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”http://danluat.thuvienphapluat.vn/giay-to-can-thiet-khi-xuat-nhap-canh-qua-cua-khau-viet-nam-136796.aspx”>http://danluat.thuvienphapluat.vn/giay-to-can-thiet-khi-xuat-nhap-canh-qua-cua-khau-viet-nam-136796.aspx</a></p>

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *