Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư. Nguyễn Lời Nguyễn Lời Ban Thư Ký Luật Theo đó: – Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư. Theo đó: – Lệ phí cấp Chứng chỉ hành …